IACR 2023 Board of Directors Elections — Voters and Ballot Tracking Center [back to election]

Who can vote? Only the voters listed here.

search:

848 cast votes

Voters 1 - 50 (of 2919)   next 50   
Alias Smart Ballot Tracker
V1 2D/LULik/OCPygFRxHYQs3ecapK/hUQaYs2J0/VMXWU
V10 mdGQCj+mocY4K6+g2SwWRAMWE+vk5XiPtjgIYsfinUY
V100
V1000 PT02XFnXrkWwlMIO+KEOztb+JUEyWmbrk0Q/P37n27M
V1001
V1002
V1003
V1004
V1005
V1006
V1007
V1008
V1009
V101
V1010 kP8PZOervTGc7Hol1WpekvefiM/I6RFfCvKy76+uNkI
V1011
V1012
V1013 RsNZkB4ZxHvV3mjTRJFP1P1cq2BAkRDrDIsgFo7eMtU
V1014
V1015
V1016
V1017 z/+rgZtlv0/LGzDiIO0TXIh32RFKDG6RGDRDiw2tA5k
V1018 3WAw93e1ldA7PcU0TiRLfif49XEf//Hz1TpmMer8m50
V1019
V102
V1020 /fqsgfuPlhgsGVsthGvNopH+EUTwyRq4VO7eii9o+Mg
V1021 fPC1QhQBXfrsNdcXZN3kS38T0fzCLt2rohb35BFHMz4
V1022
V1023
V1024
V1025 8aj5C+/jFSDTQBCB1bnDSmMHEDM0nVuOqCCaWDLhVLw
V1026
V1027
V1028
V1029
V103 Imi9Ua7iJbu7ntsMXmYEXeuwObYBDpUgOkMAQ5mZ01o
V1030
V1031 1KMyU69vrEuuGHil9kQssD45gv4OrcXDU5Dh9HrwCgs
V1032
V1033
V1034
V1035
V1036
V1037 XGvaJsuhRLjeUsqzS7ABbfccNIrfExqZg82BFTtqeec
V1038
V1039
V104
V1040
V1041
V1042