Vote de confiance — Voters and Ballot Tracking Center [back to election]

Who can vote? Only the voters listed here.

search:

1007 cast votes

Voters 1 - 50 (of 1036)   next 50   
Alias Smart Ballot Tracker
V1 skZDkOb/LIdl7GKPueWXDGq81sjrcTSoLgi1GLwIGoA
V10 o8KKYdDyICi5t19peTEMHjZKorJE/y7XgyR8k99LPto
V100 tzoLBkNnpS2sDcovI2Dpk5ueEg0P775S06XTnyUk3SM
V1000 +YzEBiBUMtBHEll6ZNzjrkyVkiK6ICU3wFjF9b7OvD0
V1001 NkpLJhWsxkDcjgfQ8SE1uSuTM4VncsAe+fSQb5FrV2w
V1002 cS3LR3L4Tkpo4hxX1sy5KR6dmz+pnUNnQllBc8oW6WQ
V1003 aED8nl/IOPGKEYcFg4E7LKaYR/V9kgGp+889QpsaIWc
V1004 newT1wiR5q0jbTKttCFbCu6aQDX3ybqYa3U5lNdXL2E
V1005 3UAkWURR3H4n62GeJPqqD46gdaEx8PZbCaIPC+Kpk8s
V1006 ErCfHM9ZOh09abpR/S+kPm4xIglLbKW6QgiNnnz+TiI
V1007 UWB5SHO7JI2uN6BokgA2AGc9/GHZVqPRuLTQw7x9wnM
V1008 B36YyjmejkQfW1vGXPCUHaoLxzWMyMVoQS8k9fgsg/E
V1009 G+ggU0+UKc0ggEjIemiqCFJKdM/u21kGueaUVlmcwl0
V101 0leY0heshE5jdF0D94UOujpLTmAbLcqXBpAfrT5Co4w
V1010
V1011 B6kjEuA78UqYyKsLLsHFcr0onrk96zprbG0OoEZ9Vlo
V1012
V1013 uboHcpu47HXvguJTxYwGvSb8Hw3+u1ucGKc/z518r3E
V1014 Dk/0Iq6lBJoQzUjPA/SdjujUPJVVoPD+qeLbBYhD/AM
V1015 9AOL5GIDSOlXBoGeRBl2o/iWM4nGdIdtBhkWNVKO+F4
V1016 0vOG7CUbiHMBh49eUn7BKx0zKCRHgyiIgIdLyJMDIoI
V1017 Sc5TWqgF4vhY3D7zkzurfk8P6R5VQZjJNOrhuySFJ2s
V1018 cFxLd7Sq9ngkIyUHB68xwnSQGNxkkMYS+DWZamCxBkE
V1019 Ncj3XLLfE/809qfr6HRIGV17/4zqYZmJN2nXnWQbodw
V102 8JfS2kUcPnY9y3OHpouZK48rDiDzTuVxmVhmf9uYMC0
V1020 v4duy52Rgp/u5mZ+p1RBHOvPa6UM94Vb+WYgoh3wOyo
V1021 JssXiO5+nxj/G5WweD/Z7RC8JgXROgDS406lCm37kHo
V1022 Hf0R4ZWOGeK6rJf41KmObBI9O3yvnVd78kO1abFr6vk
V1023 HhfxBG8/3oTyoFFTahi17Bq4rv4lkz1GGGgdqevkFCU
V1024 mDA1XymVDqL1WrZ9G+ZWszJeV4NwkDR6MQbGBiAPfeE
V1025
V1026 HYTJihDO8MXgqdCVCB5tBmDNjVoJgTYBwgqj+9X8p0w
V1027 vx6mLUW8aWS6kwhsM0U6ygYz0/oZ4n9xmuZg2rBre28
V1028 TfHR6vIaxzuY3PQL+2xA3R/ZJRBm+pxjpknHS+c4Pjo
V1029 FQUevSOc8Peu7xHJsrhyRfD9qYS0CJ3KZuCtWkXlgEE
V103 OCGWPr0+JmOTf8jOhcn4fMpnAtADVENrmVNfghiwauA
V1030 8HZx0In6Jtlhet8PD9WhDL+fROKem/o08RbPdla2s9E
V1031 aVuWye/fK/Ts3SIJlAU+492Dt3jCeSAO79ct9L2RW8k
V1032 OFN2F/Du9KLqsq3bFG5+y7mxcuaOQTgyqcUEz2XAArk
V1033 j8BbaePkJW4CQo0+kefAwknUVraRbbc6VQX7MTYSQjU
V1034 le+rl7UQ804ja1IPyesewklkZIG0i/VxM2ylmmN8nsY
V1035 z1etgYKMG0ZGm0tRQMmCPHjBExArRiRrqf6/Py7Gt3Y
V1036 IXa9jQ3thHwzGVwbctc94wEbOLnXmdaADHV9fOYaVmQ
V1037 csYvx+24PXrfBTt5PF0achcrXJcUoMX1wVtqk65+zvE
V1038 fYe1d1LXwQzFB9GVauRdB3ewW4oDRHVaKBswOjd/Q/w
V104 tvN13Pt4iFK3SeEIfgxuIuaoO0PRVaOnq8Fk0Xi2BOE
V105 owkyfqyShCVCmcH0AVBiW47y8+t7pADaBOkt9d++mjk
V106 Xh6pOzBd55k2VOtswHTCQKX86tJpsqETPKOysYRDTA8
V107 tVJnDAiy2xxYm/UJoV40+20ulhPTmMV6lReRpT43mSY
V108 /5k5HhBiVS1sGKyVrMGtC57MMns/tn90uNP6x5OgxR4