Cast Vote lxzEgteq

cast in 2018 Q2 Zcash Foundation Community Governance Panel Election
Fingerprint: lxzEgteq9ESqq+IRHc/55I8yyoq6c/RizrDYYKRSvhM
by Justin Ehrenhofer

details