Polling Community Sentiment on ZIP 1014 — Voters and Ballot Tracking Center [back to election]

Who can vote? Only the voters listed here.

search:

88 cast votes

Voters 1 - 50 (of 119)   next 50   
Alias Smart Ballot Tracker
V1 Px2MNZBXJjaxypQgdHJXsYc9G3YyVS3vEKBOe4cpD+g
V10
V100 46xwMA67P4lgaBWQEzr7ZFs6ZveQkcyhkbN+O/CzXdc
V101 vxPOwyAkjrly/NaSkmu849lAZB320WQn6DoykaW3hdo
V102
V103 I/puSV5G9204fehGxL+25oDfHnzPF/TDGuxcqIdEti0
V104
V105
V106 Tq3e4qCXOrsCDbFM8ha8GCgBnnwwjqcasBJfiCdAaLs
V107 Yy65PDIZn+WOnastK96g8vgCJgq8Di5xxhN1J4/cCAI
V108 3+nI2OtqjjriIQRwWM1DXeol7RG+oItsv6tNa20asls
V109
V11
V111
V112 HhvUIlVVuC6Dxi5/GoRoq86Jt7YNmSDBZ6Sn4quUdzw
V113 eE1IMH5WNJ8ezs5/jjOYvZU/omiYjBPFjCzydpKZm50
V114 HRzU+Nww/Lw4KhOp7v99Cf/MphgtL55jOuQhubIMN88
V115 8qmRvvpPqQhJG3uzlGFok2PjjdiWUmtZ7zFqTFeg2/o
V116
V117 NiQ8sc4aJo35FIz3yIXfUsLG7lnnUXKLSGvt+4tYuQc
V118 yplJsfZpeuC2ONzBA2ZhUnbWzwrJnHDa2ta9nJEk7KI
V119 3yPgUoc7jebkPrhw8O2V7LGQBcYN4YQCPkyZyJIzTLM
V12 GpBtlJkorgFa/ggOba/3bcHzQaRproyliWLyxsQPb84
V120 XTRZKCT7lUDCqJOFL31PxQh7MVdWaEeowmTdbT4jVoo
V121 OU7ZxIq50v3O/Bax0pXxm6OxG24vln1vCLBEbrg9uWs
V13
V14 w71+k78tQ/+k5Kjr7aHC5SYTn0tXPwaxRWkK4Kd6JEY
V15 XAWK9tTiK0JMl2jSP88TGmvBcQwbG3ovl70cYuOJYtQ
V16 VnW5YC9kPT61vTInLCXNhkQVzXMMTt2z2IuAuSvHaUA
V17
V18 cpkIcdFzsDl41fdGOjq2Yu42DSefIfX4Vw7XlS6IOBs
V19
V2
V20 8kG+rtq1mrMIzfRBo7K7tmbHzNqExLIJ9ae64umHiYE
V21 tGC6xgyA8mNeyMnyHcG/ZtH1KPT/73MNEiDtvM2FYfI
V22 1awybTL1vvyYoZbWEkh6XpdKbcBlOQjPhL2p1miT3dY
V23 wewv3SnIP/BrlsiH2pbE4GEydTF95A7oBwe38xdiBxk
V24
V25 dcfFbL4f7yViUwMW/LjtUxRyZj46v3bsvoevZ5mr5K4
V26 9GLYfKtZvTZzB4+EHE6SIClaqY7i5amty6TsdxcPFVk
V27 Wk9JC5n27FN5CggOmeGVN4pfFsWLJiIvNPbO7J8yhIw
V28 DNlXA5Zfx0jlK1L4CgeFEzzpz5G3yaUhXCDxKT+yK5o
V29 z8S3885ouqS4cBvbRoSNqf1iPvA+soMfB6MfEMPxQMk
V3
V30
V31
V32 XJYJF49zvLY0/rnKPMo7Eg/gxYgwsj+gSKIJXIKH/Hk
V33 bq3+Ud/9HHqAxCtQY5xQ8iSO2+TyIT/4oNWdB3ew3zA
V34 9I9+q0Z7J3peFuuDo7mmbR1x/5GAl0QDDn2LgcCSJo4
V35 VgozjNuvvNTds1TgjEo/GojhbXY2ZuzagjI/PNaF2/U