Provisional approval of OBF accepting SPI's associated project invitation — Voters and Ballot Tracking Center [back to election]

Who can vote? Only the voters listed here.

search:

39 cast votes

Voters 1 - 50 (of 105)   next 50   
Alias Smart Ballot Tracker
V1
V10
V100
V101
V102
V103
V104 ACSgV/1+u66CTdu/QOAoBoPyhA0myxlOdByqWYgqTLE
V105
V106 J/1z26Hp/BNZ+inGHSTecILk/cFl0ojmFBNocRa0imA
V107
V108 zxRQ3zWYW0es4sotbwQCazEFFcJns4D+UT/Dn94Rv1Q
V11
V12
V13
V14 QHdZJU6DJvJ0I8fq5GREHXXkE6pngK2mzn9NN6xUH2I
V15
V16 R0g02IX8w+AhEOGPwJOdlGSZC0l4BGJEkqwHgAckk7Y
V17
V18
V19 rq1YKZVZmA1EEp/HRdOVdlkwyXxO1X1VTiPTXjIOqHc
V2
V20
V21 Fc2vuOfa07WalmcCTRWfHngxkffSYcDGNVRK8OzRDAY
V22
V24 nskc5vGtKZtT4cK15OiNYwbLKsJ0MEZHhg/xo0UAprE
V25
V26
V27
V28 H6uPwmV7zTmMHrr08y8n1PyV+PyqgCWuNmVKPyJRZVk
V29
V3
V30 kYy2sy31Jkbmf5tne9kqTMBmuEUsXjLgUv5Ke4/eq3g
V31
V32
V33
V34 37We0q9UVjiYF+4P3zvG5pKbs+SVuc2U8eQ5KQOxnOw
V35
V36
V38
V39 +R2lGZ71PmuJY2Kot/Lmaeu/Yr7Flub4R0L6VsaOPrk
V4
V40
V41 hkDAhpJ+kwCSaa13LpUob9y8J+LGkgonDgrUvMLI6cs
V42
V43 bZ0G7D1K3varaKcPMYaGvXyIjmd68HtHVUzxtnHRWxA
V44
V45 Iu9OTTVRhKTeYv4TjLud8GbiQxASBxyIlUb34ttBccM
V46
V47
V48